کارگاه صدرنگ
Joker Scar Classifilm.com صورت زخمی

آیا زخم صورت همیشه نشانگر شخصیت منفی است؟

SCar
Joker Scar Classifilm.com صورت زخمی