کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

هر سکانس یک مثلث وارونه

1-Some-Like-it-Hot1
2-Five-Pieces
3-Thelma-and-Louise1
4-Gone-Girl-Good
5-Thousand-Face-Man-
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

توضیحات

یک سکانس را به شکل یک مثلث وارونه در نظر بگیرید. ابتدای سکانس باید موضوع کلی آن را مشخص کند. سپس سکانس باید بر روی یک موضوع خاص تمرکز کند و در نهایت مهمترین نکته یا جمله از دیالوگ در انتها آورده شود.

برای مطالعه بیشتر دراین باره به مقاله ما در بخش کوله پشتی مراجعه کنید.

نظرات