کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

سالن خالی بورس

توضیحات

🎞 پنجمین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم با عنوان «سالن خالی بورس» منتشر شد. این ویدئوی کوتاه نشان می دهد چگونه یک مولفه ساده در طول چند فیلم با مضامین مشترک تکرار می شود. در این فیلم ها سالن بازار بورس که معمولا با شلوغی و همهمه شناخته می شود در مقابل همین سالن در حالت سکوت و آرامش قرار داده می شود. این تضاد نشان دهنده دو روی سکه بازار است. در پرونده مربوط به «شکست بزرگ اقتصادی» نشان دادیم که یک روی بسیار مهم دنیای اقتصاد شکست های آن است. یکی از اهداف ساخت این ویدیو نشان دادن کارایی یک پروژه سیر مشاهدتی است.

 

نظرات