کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

شخصیت جاسوس در سریال گاندو و میهن

توضیحات

🎞 هشتمین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم با عنوان «شخصیت جاسوس در سریال گاندو و میهن» منتشر شد.

در این مقاله ویدیویی سعی کردم شخصیت پردازی جاسوس سریال گاندو یعنی مایکل هاشمیان رو با یک نمونه آمریکایی یعنی شخصیت نیکولاس برودی تو سریال میهن (Homeland) مقایسه کنم.

این مقاله حداقل به چهار ویژگی یک شخصیت پردازی مطلوب از جاسوس اشاره می کند. شاید مهمترین این ویژگی ها دادن عمق به شخصیت قهرمان یا ضدقهرمان داستان است. متاسفافنه سریال گاندو بیشتر از اینکه به صورت عمیق شخصیت پردازی کنه تعداد شخصیت های زیاد با عمق کم رو به بیننده معرفی و بینندگان را گیج می کند.

نظرات