کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

شکستن دیوار چهارم

توضیحات

🎞 ششمین مقاله ویدئویی سایت کلاسی فیلم با عنوان «شکستن دیوار چهارم» منتشر شد.

🎭 در این مقاله ویدئویی با نگاهی به آثار فاخر سینمایی و ادبی درباره چیستی و کاربردهای تکنیک «شکستن دیوار چهارم» سخن می گوییم.

ما معتقدیم گرچه این تکنیک ویژگی ها و کاربردهای بسیاری دارد اما مهمترین و اصلی ترین کاربرد آن برقراری ارتباط نزدیک تر با مخاطب است.

نظرات