کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

مولفه های نمادین در آغاز فیلم های اصغر فرهادی

توضیحات

در پرونده اصغر فرهادی نشان دادیم که فیلم های او ویژگی های منحصر به فردی دارند. یکی از این ویژگی ها آغاز فیلم با سکانسی نمادین است. این نمادها حاوی محتوای درونی فیلم یا کلیت داستان هستند. در این قطعه ویدیو سعی کردیم ابتدای برخی از فیلم های او را با شما به اشتراک بگذاریم.

نظرات