کارگاه صدرنگ
کارگاه صدرنگ

گزیده سینما علیه سیاه پوستان آمریکا

Black-Racism-1-Classifilm-High
Black-Racism-2-Classifilm
Black-Racism-3
1/3
2/3
3/3

توضیحات

در میان فیلم هایی که نژادپرستی آمریکایی ها علیه سیاهان را نمایش می دهد، سه دسته کلی وجود دارد:

دسته اول مربوط به اواخر قرن نوزده تا اوایل قرن بیستم است که در آن سیاه پوستان برده هستند و رفتار آمریکایی ها ظالمانه و همراه با خشونت فیزیکی است.

دسته دوم مربوط به دهه 30 (رکود اقتصادی) تا 60 است که سیاهان در طلب برابری حقوقی هستند. این برابری هنوز قابلیت اجرا ندارد.

دسته سوم مربوط به دوره معاصر از دهه 70 تا کنون است که سیاهان حقوق انسانی خود را در آمریکا مسجل و کسب کرده اند، اما نژادپرستی سفیدپوستان به طور ضمنی و غیرظاهری نشان داده می شود.


نماینده دسته اول در پست ما فیلم «12 سال بردگی» (2013) ساخته استیو مک کویین است. (داستان حدود سال 1850 را نمایش می دهد)

نماینده دسته دوم فیلم «کشتن مرغ مقلد» (1962) ساخته رابرت مولیگان با اقتباس از رمان مشهوری به همین نام نوشته هارپر لی است. (داستان حدود سال 1933 را نمایش می دهد)

نماینده دسته سوم سریال «این ما هستیم» (اکنون-2016) است که ماجرای یک خانواده با سه فرزند مختلف را روایت می کند. یکی از فرزندان سیاه پوست است. (داستان در دو زمان رخ می دهد: یکی زمان کنونی و دیگری دهه هشتاد میلادی)

نظرات