کارگاه صدرنگ

بی عقلی دسته هفتم: بُرات: یادگیری‌های فرهنگی آمریکا برای انجام منفعت ملت پرشکوه قزاقستان 2006

Idiot #7 Borat (2006) Classifilm